Glossary

Just click on the appropriate letter of the alphabet below to find the word, acronym or term that you'd like explained.

AUD

Australisk dollar

ALFA

Alfa är ett mått på en investerings riskjusterade avkastning och används bl.a. för Alpha Plus-fonder.

ABSOLUT AVKASTNING

Värdeökning eller värdeminskning (mätt i procent av andelsvärdet) som en delfond uppnår under en viss tid. Relativ avkastning avser också en delfonds avkastning under en viss tid, men den jämförs med ett jämförelseindex eller annat mått.

AFFÄRSRISKPREMIE

Skillnaden mellan aktuellt marknadspris på ett målföretags aktier och det pris som ett förvärvande företag erbjuder för aktierna för att kompensera för risken att affären inte genomförs. Ett målföretag är, eller kan bli, föremål för en sammanslagning eller annan företagsaktivitet.

AKTIEAFFÄR

Sammanslagning, då det förvärvande företaget erbjuder aktieägare i målföretaget aktier i det förvärvande företaget i utbyte mot aktier i målföretaget. Ett målföretag är, eller kan bli, föremål för en sammanslagning eller annan företagsaktivitet.

AKTIER

Typ av investering som utgör en ägarandel i ett företag. Aktieexponering kan uppnås genom investering i andelar, depåbevis, warranter och andra ägarandelar. Aktieexponering kan också i begränsad omfattning uppnås genom investering i konvertibla värdepapper, index, vinstandelsbevis och aktieobligationer.

AKTIESWAPPAR

Ett avtal som vanligen går ut på att byta en fast eller rörlig ränta mot avkastningen för en aktie eller ett aktieindex. Se Finansiella derivatinstrument

AMERIKANSKA STATSPAPPER

Obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av den amerikanska staten. Kallas också statspapper.

ANDELSKLASS(ER)

Separata klasser av andelar utgivna inom varje delfond som var och en kan ha en särskild avgift och avgiftsstruktur, lägsta teckningsbelopp, valuta eller utdelningsprinciper.

ANDELSKLASSENS REFERENSVALUTA

Den valuta som andelsvärdet uttrycks i.